Güncel

Published on Eylül 5th, 2021

0

“Özgür, onurlu, adil bir yaşam ve yeni bir dünya için savaşıyoruz”

MLKP MK, kuruluşunun 27. yılına halkları MLKP’ye omuz vermeye, onu güçlendirmeye, saflarında örgütlenmeye, faşist şeflik rejimine ve sömürü düzenine karşı mücadeleyi büyütmeye çağırdı.

Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Merkez Komitesi (MK), kuruluşunun 27. yılına ilişkin “Özgür, onurlu, adil bir yaşam ve yeni bir dünya için savaşıyoruz” başlıklı açıklama yayınladı.

3 Eylül 2021 tarihli, 2021/05 sayılı açıklamada “10 Eylül 1994’te Birlik Devrimi’yle kurulan MLKP, 27. savaşım yılını kutluyor” denildi.

MLKP’nin faşizme, inkarcı sömürgeciliğe, erkek egemen düzene, kapitalizme ve emperyalist küreselleşme evresindeki kapitalist dünya sistemine karşı 27 yıldır kesintisizce savaştığı belirtilen açıklamada, “Bütün bu dönem boyunca karşı karşıya kaldığı sistematik faşist teröre, katliamlara, ideolojik-siyasi tasfiyecilik ve örgütsel yok etme saldırılarına karşın, inancı, fedakarlık gücü ve iradesi dimdik ayakta. Savaşım ruhu ilk günkü kadar genç. Kendini yenilemeye, teorik-programatik, örgütsel ve pratik ufkunu geliştirmeye, devrimci hareketin en iyi geleneklerini ileri taşımaya ve onlara yenilerini eklemeye devam ediyor” diye kaydedildi.

MLKP MK açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

“MLKP, Mustafa Suphi ve Ethem Nejatların komünistlerin birliğini gerçekleştirme ve marksist leninist bir programla savaş mevzilerine yürüme iradelerinin; Denizlerin, Mahirlerin, İbrahimlerin sonraki tarihe yön veren devrimci kopuş ve atılımlarının bayraktarı olmayı sürdürüyor.

“MLKP, Türk ve Kürt halklarından, Arap, Çerkes, Ermeni, Rum, Boşnak, Pomak, Süryani, Keldani, Arnavut, Roman, Laz, Gürcü ve Azeri ulusal topluluklarından, Müslüman, Hristiyan, Yahudi dinlerinden, Alevi ve Ezidi inanışlarından işçi sınıfının, kadınların, gençlerin, yoksulların, ezilenlerin sesi, öncü müfrezesi ve marksist leninist kurtuluş bayrağı olarak savaşmaya devam ediyor.

“MLKP, kadınların kurtuluşu; sosyalist toplumun ve sınıfsız dünyaya yürüyüşün belirleyicilerinden biri olarak kadın devrimi için yenilenmeyi ve savaşımı sürdürüyor.

“MLKP, Türkiye ve Kürdistan’da, iki ülke gerçeği, uluslara ve dillere tam hak eşitliği ve ulusal topluluklara eksiksiz demokratik haklar temelinde yükselecek olan Halk Cumhuriyetleri Birliği için mücadeleye devam ediyor.

“MLKP, Rojava devriminin komünist müfrezesi olarak, Rojava devriminin savunulması, geliştirilmesi, tüm Suriye’ye yayılması ve sosyalizme ulaşması için savaşımı sürdürüyor.

“MLKP, kapitalist emperyalist dünyayı alt üst eden Ekim devriminin, Lenin ve Stalin’in öncülük ettiği SBKP’nin önderliğinde sosyalizmi kuran Sovyet işçi sınıfının, Çin’den Bulgaristan’a, Vietnam’dan Yugoslavya’ya, Macaristan’dan Doğu Almanya’ya, Arnavutluk’tan Küba’ya 20. yüzyıl devrimlerinin emekçi insanlığa açtığı kurtuluş yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyor.

“MLKP, 3. Enternasyonal’in ideolojik ve politik savaşkanlığının en iyi geleneklerini özümseme, enternasyonalist niteliklerini güçlendirme, bölgesel demokratik ve sosyalist federasyonlar perspektifinin gereklerine uygun bir pratik geliştirme ısrarını sürdürüyor.

“MLKP, başarılarının üzerinde yükselmeye; hataları, yetersizlikleri ve zayıflıklarıyla mücadele etmeye; devrimci pratikten ve kitlelerden öğrenmeye devam ediyor.

“MLKP, ölümsüzlerimizde simgelenen değer ve ideallere sımsıkı bağlılıkla, işçi sınıfının en bilinçli, en cesur, en fedakar, en inançlı gücü ve öncü müfrezesi olarak özgürlük ve sosyalizm savaşımını sürdürüyor.

“MLKP, inkarcı sömürgecilikle katmerleşmiş faşist rejim koşullarında, illegal bir devrimci savaş partisinin gerektirdiği çelikten disiplin ve merkezilikle, özsel gerçeği olan sosyalist demokrasi ve kolektivizm ilkelerinin devrimci uyumunu sağlamaya, geliştirmeye, zenginleştirmeye devam ediyor.

“MLKP, 27. savaşım yılını kutlarken, sömürenlerle-sömürülenler, ezenlerle-ezilenler, zenginlerle-fakirler, faşist devletle-emekçi halklarımız arasındaki çelişkilerin şiddetlendiği; faşist şeflik rejiminin işçi sınıfına, kadınlara, gençlere, yoksullara ve Kürt halkına saldırılarını sınırsızca tırmandırdığı günümüzde, bir öncü müfreze olarak devrimci görevlerini yerine getirmekte en yüksek kararlılığa sahiptir.

“MLKP, 20 Temmuz 2015’teki faşist politik İslamcı Saray darbesinden günümüze giderek ağırlaşan siyasi koşullarda, faşist şeflik rejimine ve inkarcı sömürgeciliğe karşı mücadelede kazandığı önemli başarılar kadar, sınıf mücadelesinin güncel ve dönemsel ihtiyaçlarının bir bölümü karşısındaki zayıflık ve yetersizliklerinin de bilincindedir.

“MLKP, 28. savaşım yılına girerken, başarılarını büyütmek, zayıflık ve yetersizliklerini gidermek azmi, kararlılığı ve inancıyla dopdoludur. Bunun için tüm güç, imkan ve yeteneklerini seferber edecek, tam bir fedakarlık, cesaret ve koparıp alma ruhuyla hareket edecektir.

“Başta işçi sınıfından kadın ve erkekler olmak üzere, Türk ve Kürt halklarımızdan, Arap, Çerkes, Ermeni, Rum, Boşnak, Pomak, Süryani, Keldani, Arnavut, Roman, Laz, Gürcü ve Azeri ulusal topluluklarından yaşamı bir çile sürecine dönüştürülen kadınları, emekçileri, yoksulları, geleceği ellerinden alınan gençleri, özgürlük, adalet, kadınlara, dillere ve uluslara eşitlik özlemi içindeki tüm emekçileri, LGBTİ+’ları, sanatçıları, aydınları, bilim insanlarını, sporcuları MLKP’ye omuz vermeye, onu güçlendirmeye, saflarında örgütlenmeye, faşist şeflik rejimine ve sömürü düzenine karşı mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.”

Tags: , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑